Statut

Uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r.

STATUT DZIELNICY MIRÓW

 

§ 1.

1.      Wspólnotę lokalną Dzielnicy Mirów stanowią jej mieszkańcy.

2.      Dzielnica Mirów w rozumieniu niniejszego statutu jest pomocniczą jednostką samorządową i nie stanowi wyodrębnionej administracyjnie części miasta.

3.      Dzielnica obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice: BRZYSZOWSKA, BURSZTYNOWA, FALISTA, FILTROWA, GŁOGOWA, HEKTAROWA, KOMORNICKA, KRAŃCOWA, KWIATOWA, MĄCZNA, MIROWSKA nr 49-dk oraz nr 52-dk, MORENOWA, MORSKA, MSTOWSKA, PRĘDZISZÓW, ROZDOLNA, SKALNA, SKARPOWA, TURYSTYCZNA, WIEJSKA, WODOCIĄGOWA, ZAWODZIAŃSKA.

§ 2.

1.      Organem uchwałodawczym w Dzielnicy jest Rada Dzielnicy, przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.

2.      Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, który reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.

 

§ 3.

1.      Kadencja Rad Dzielnic trwa 4 lata i kończy się z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady Dzielnicy, lecz nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego po wyborach do Rady Miasta.

2.      Siedzibą organów Dzielnicy jest lokal, znajdujący się na terenie Dzielnicy, podany do publicznej wiadomości przez Przewodniczącego Rady Miasta.

 

§ 4.

1.      Zebranie wyborcze do Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta powiadamiając mieszkańców Dzielnicy na 30 dni przed terminem zebrania. W powiadomieniu określa się miejsce zebrania, ilość miejsc mandatowych w Dzielnicy oraz punkty, w których znajdują się wzory list dla kandydatów do Rady Dzielnicy.

2.      Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wyznacza 3 osobowy zespół Radnych z danej Dzielnicy, zwany dalej Komisją Wyborczą, do przeprowadzenia zebrania wyborczego, ustalając jednocześnie porządek obrad.

3.      Kandydatem na członka Rady Dzielnicy zostaje pełnoletni mieszkaniec Dzielnicy, na stałe zameldowany na jej terenie, który:

a)           posiada czynne i bierne prawo wyborcze,

b)           uzyskał poparcie 15 osób – mieszkańców Dzielnicy.

4.      Bierne prawo wyborcze nie przysługuje Radnym wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz pracownikom urzędu miasta.

5.      Zebranie wyborcze jest prawomocne jeżeli liczba uczestników uprawnionych do głosowania dwukrotnie przekracza liczbę miejsc mandatowych w danej Dzielnicy.

6.      W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zebrania wyborczego Przewodniczący Rady Miasta w przeciągu 60 dni zwołuje następne zebranie wyborcze. W przypadku nie wybrania i tym razem Rady Dzielnicy kolejnego zebrania się nie przeprowadza.

 

§ 5.

1.      Wzór list wyrażających poparcie dla kandydatów do Rady Dzielnicy zatwierdza Przewodniczący Rady Miasta.

2.      Na zebraniu wyborczym mieszkańcy Dzielnicy przy wpisywaniu się na listę obecności, zobowiązani są okazać dokument tożsamości.

3.      Obsługę kancelaryjną wyborów zapewnia Biuro Rady Miasta.

§ 6.

1.      Zebranie wyborcze otwiera Przewodniczący Rady Miasta, bądź wyznaczony jeden z Wiceprzewodniczących. Zebraniu wyborczemu mieszkańców przewodniczy Radny Miasta wybrany z danej Dzielnicy.

2.      Zebranie powołuje komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Komisja winna liczyć od 3 do 7 osób.

3.      Kandydaci do Rady Dzielnicy zgłaszają listy poparcia, o których mowa w § 5 ust. 1 do komisji skrutacyjnej. Do wyborów może stanąć nieograniczona liczba kandydatów. Kandydat powinien wyrazić zgodę na wybór i może dokonać prezentacji swojej osoby. W przypadku nieobecności na zebraniu kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.

4.      Wybory są tajne. Głosy oddawane są na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Przewodniczącego Rady Miasta bądź Wiceprzewodniczącego.

5.      Komisja skrutacyjna, w porozumieniu z Komisją Wyborczą, ustala sposób głosowania.

6.      Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W razie równej ilości głosów kandydatów na ostatnim miejscu listy – przeprowadza się dodatkowe głosowanie.

7.      Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Protokół odczytywany jest na zebraniu wyborczym.

§ 7.

1.      Przewodniczący zebrania wyborczego składa Przewodniczącemu Rady Miasta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wyborów:

-          protokół z zebrania wyborczego,

-          protokół komisji skrutacyjnej,

-          listę obecności uczestników.

 

§ 8.

1.      Uczestnik zebrania wyborczego może w ciągu 7 dni złożyć pisemny protest dotyczący przebiegu zebrania. Protesty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miasta.

2.      Przewodniczący Rady Miasta w sprawie protestów, o których mowa w ust. 1 wydaje rozstrzygnięcie w ciągu 10 dni, od dnia złożenia protestu.

3.      Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Rady Miasta, o którym mowa w ust. 2 służy odwołanie do Komisji Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, która wydaje ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

§ 9.

1.      Pierwsze zebranie Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta wyznaczając miejsce i termin zebrania nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania protokołu komisji wyborczej.

2.      Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do przeprowadzenia pierwszego zebrania Rady Dzielnicy ustalając jednocześnie porządek obrad.

3.      Na pierwszym zebraniu Rady Dzielnicy, Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady.

 

§ 10.

1.      Do kompetencji Rady Dzielnicy należy w szczególności:

-          podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców,

-          współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z Radnymi z danego okręgu wyborczego,

-          współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa,

-          współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia,

-          współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Dzielnicy,

-          sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego.

 

§ 11.

1.      Zebrania Rady Dzielnicy zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Dzielnicy.

2.      Uchwały Rady Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów.

3.      Do prawomocności zebrania Rady potrzebne jest prawidłowe, w sposób zwyczajowo przyjęty, powiadomienie o zebraniu członków Rady i Radnych Miasta Częstochowy z tego okręgu wyborczego.

4.      Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje się wg potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.      Rada Dzielnicy zwołuje co najmniej raz w roku ogólne zebranie mieszkańców Dzielnicy.

6.      Rada Dzielnicy może tworzyć stałe komisje dla rozpatrywania poszczególnych problemów.

 

§ 12.

1.      W skład Zarządu Dzielnicy wchodzi

-          od 3 do 5 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 15 osób,

-          od 3 do 7 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 21 osób,

w tym Przewodniczący Zarządu i Wiceprzewodniczący Zarządu.

2.      Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy jest Przewodniczący Rady Dzielnicy.

3.      Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Dzielnicy, spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4.      Uchwały Zarządu Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 13.

Do zadań Zarządu Dzielnicy należy:

1.      przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,

2.      wykonywanie uchwał Rady,

3.      wnioskowanie w sprawie przyznania wszelkich form pomocy społecznej mieszkańcom Dzielnicy,

4.      organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców,

5.      zbieranie oraz przekazywanie do właściwych organów wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących Dzielnicy,

6.      przedkładanie Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Rady Miasta, wniosków i opinii do projektu budżetu miasta w terminach określonych w odrębnych przepisach,

7.      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy oraz przedkładanie go Radzie Dzielnicy w terminie do 1 marca roku następnego.

§ 14.

1.      Posiedzenia organów Dzielnicy są jawne i ogólnodostępne.

2.      Członkowie Rady Dzielnicy są zobowiązani brać udział w pracach organów Rady.

3.      Przewodniczący Rady Dzielnicy:

-          zwołuje i zawiadamia o zebraniu Rady i Zarządu Dzielnicy,

-          zapewnia warunki do udziału mieszkańców w posiedzeniu,

-          udostępnia protokoły i inne materiały Rady i Zarządu Dzielnicy,

-          przekazuje uchwały i stanowiska organów Dzielnicy Przewodniczącemu Rady Miasta za pośrednictwem Biura Rady Miasta w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

4.      Zawiadamia mieszkańców o zebraniach i innych istotnych sprawach dla mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.      Posiedzenia organów Dzielnicy są protokołowane.

6.      Protokoły, uchwały oraz inne materiały organów Dzielnicy udostępnia podczas dyżurów członków Rady Dzielnicy. Miejsce i termin dyżurów podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 15.

Wygaśnięcie mandatu członka organu Dzielnicy następuje na skutek:

a)      śmierci,

b)      zrzeczenia się mandatu,

c)      utraty biernego prawa wyborczego,

d)      prawomocnego wyroku Sądu za przestępstwo umyślne,

e)      uzyskania mandatu z wyboru w organach samorządu terytorialnego,

f)        zatrudnienia w urzędzie miasta Częstochowy.

 

§ 16.

Rada Dzielnicy uchwala regulamin Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy na jego wniosek.

 

§ 17.

1.      Nadzór nad organami Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Częstochowy za pośrednictwem Komisji Praworządności i Samorządu oraz Przewodniczącego Rady Miasta.

2.      Uchwały organów Dzielnicy niezgodne z prawem są nieważne.

 

§ 18.

1.      W przypadku wygaśnięcia połowy mandatów Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna Rady Miasta na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta podejmuje uchwałę o objęciu mandatu członka Rady Dzielnicy przez następnego kandydata zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej z zebrania wyborczego.

2.      W przypadku braku obsady na więcej niż połowie miejsc mandatowych w Radzie Dzielnicy Przewodniczący Rady Miasta decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w ostatnim roku kadencji.

3.      Materiały niezbędne do prawidłowego działania organów Dzielnic zapewnia Biuro Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>