PIKNIK RODZINNY 08.06.2019 TKKF PEGAZ

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

II Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Częstochowie – Mirów 2019

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Remonty dróg

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie w ramach bieżącego utrzymanie infrastruktury drogowej wykonał remonty cząstkowe nawierzchni na terenie Dzielnicy Mirów.
Przedmiotowe prace dotyczą remontów min. ul. Komornickiej, Filtrowej, Morenowej. Poziomowe naprawy dróg asfaltowych obejmować będą wykonaniem remontu poprzez wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco po uprzednim wycięciu i oczyszczeniu.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Festyn Parafialny 2019

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Remont gazociągu i istniejących przyłączy gazu.

W dniu 08.05.2019r. odbyło si ę spotkanie otwarte Rady Dzielnicy Mirów z mieszkańcami. Tematem spotkania był remont gazociągu i istniejących przyłączy gazu średniego ciśnienia  przy ul. Mirowskiej, Komornickiej oraz Mącznej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej Odział Zakład Gazownicy w   Zabrzu oraz firmy odpowiedzialnej za wykonania projektu – INSTALGEO.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rada Dzielnicy Mirów informuje – przypomina wszystkim  mieszkańcom  że każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie
Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Studium jest obowiązkowym dokumentem planistycznym, sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, że nie stanowi prawa miejscowego, jest dokumentem nadrzędnym w stosunku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (określających przeznaczenie terenu), których ustalenia muszą być zgodne ze studium.
Z kolei, polityka przestrzenna, określana w studium, musi kierować się nadrzędnymi zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, w tym poprzez planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy w pierwszej kolejności na obszarach już zagospodarowanych.

Plik do pobrania

F-PP0021

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_mapa

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_tekst

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_kierunki_2019-03 (1)

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_uwarunkowania_2019-03

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_Tekst_2019_03

Opnia_PPIS

Opinia_RDOŚ

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj