Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rada Dzielnicy Mirów informuje – przypomina wszystkim  mieszkańcom  że każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie
Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Studium jest obowiązkowym dokumentem planistycznym, sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, że nie stanowi prawa miejscowego, jest dokumentem nadrzędnym w stosunku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (określających przeznaczenie terenu), których ustalenia muszą być zgodne ze studium.
Z kolei, polityka przestrzenna, określana w studium, musi kierować się nadrzędnymi zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, w tym poprzez planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy w pierwszej kolejności na obszarach już zagospodarowanych.

Plik do pobrania

F-PP0021

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_mapa

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_tekst

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_kierunki_2019-03 (1)

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_uwarunkowania_2019-03

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_Tekst_2019_03

Opnia_PPIS

Opinia_RDOŚ

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu, by świąteczne dni upłynęły Państwu w rodzinnej atmosferze, w szczęściu, zdrowiu i radości.

Niech ten wyjątkowy wielkanocny czas będzie wypełniony refleksją nad Zmartwychwstaniem naszego Pana.

On zaś niech pozwoli nam wszystkim trwale zmienić nasze życie i wszystko to, co nas otacza, na lepsze.

Szanowni Państwo,  Wesołego Alleluja!

Rada Dzielnicy Mirów

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wiosenna akcja szczepienia lisów – nie dotykaj szczepionek!

W terminie od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zostanie wyłożona w formie przynęty, która będzie miała kształt małych, brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby, wyczuwalnym przez lisy już z odległości około 800 metrów.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone. Podkreślić również należy, że szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich i nie działa na nie wystarczająco skutecznie.

Szczepionka zostanie zrzucona przy użyciu samolotów z wysokości około 200 metrów na obszarze województwa śląskiego o powierzchni 7316 km2.  W sumie zostanie zrzuconych blisko 145 tysięcy dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2) – nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi, takimi jak pola, łąki czy ogródki działkowe. Szczepionka zostanie dodatkowo wyłożona ręcznie m.in. w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW).

Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, jednakże może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego w momencie niezachowania odpowiedniej ostrożności i niedostosowania się do zaleceń. W sytuacji kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz wszystkie inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. W takich przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udzielać będą pracownicy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Od 2013 roku do dzisiaj, na terenie województwa śląskiego, za wyjątkiem roku 2017, nie stwierdzono przypadków wścieklizny. W 2017 roku odnotowano jeden przypadek tej choroby występujący u nietoperza.

Wykładanie szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią. Wszelkie polowania w tym okresie są zabronione. Akcja finansowana jest z rezerwy budżetu państwa, współfinansuje ją również Unia Europejska.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli 2019

1 kwietnia rusza program sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właścicieli. Aby z niego skorzystać, opiekunowie zwierzaków wypełniają zgłoszenie, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto dla danej dzielnicy.

Program obejmuje całą Częstochowę, a rozliczanie funduszy na jego cel będzie się odbywało dla każdej z 20 dzielnic oddzielnie. Pula środków finansowych na każdą dzielnicę wynosi 5100 zł. Dla 13 dzielnic finansowanie odbywa się ze środków budżetu obywatelskiego; dla pozostałych 7 dzielnic – ze środków budżetu miasta, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Zwierzę musi posiadać książeczkę zdrowia oraz mieć ukończone 6 miesięcy. W przypadku psów wymagane jest ponadto zaświadczenie o ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

O zabiegu sterylizacji/kastracji decydują lekarze weterynarii z 7 lecznic wybranych i ustalonych przez miasto dla danej dzielnicy. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest zapoznać się z zasadami programu i wypełnić stosowne zgłoszenie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymuje skierowanie do wybranej lecznicy dla zwierząt celem umówienia się na zabieg.

Treść zasad oraz zgłoszenia (wnioski) zamieszczone są na stronie czestochowa.pl w zakładce Miasto – Środowisko, pod hasłem „sterylizacja zwierząt właścicielskich”.

Ponadto druki zasad programu sterylizacji i kastracji psów oraz kotów posiadających właścicieli oraz druki zgłoszenia do udziału w programie będą do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Z kolei szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w pokoju nr 215, na II piętrze Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13, tel. (34) 370 74 16.

Zadanie określone jest w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2019 rok”, przyjętym przez Radę Miasta Częstochowy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_mapa

Prognoza_ONS_SUiKZP_Czestochowa_2019_tekst

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_kierunki_2019-03 (1)

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_mapa_uwarunkowania_2019-03

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_Tekst_2019_03

Projekt_SKiKZP_Częstochowa_Tekst_2019_03Opinia_RDOŚ

Opnia_PPIS

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pisma RD Mirów

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj